SISTEMI KAPOT

SISTEMI KAPOT PËRBËHET NGA:

Polisterol Termoizolues Vetëshues EPS F 70 - 80 - 100 – 120. Përcjellshmëri termike të ulët λ = 0.036 -0.037 W/mK. Rezistencë të lartë në ngjeshje. Rezistencë ndaj absorbimit të lagështirës. Sjellje e qëndrueshme termike. Panele EPS F vetëshuese. Të jetë i stazhionuar jo më pak së 4 javë.

AMBALLAZHIMI I LIDHJEVE TË POLISTEROLIT PËR FASADË

Dimensionet e pllakës termoizoluese EPS F 70 - 80 - 100 - 120 janë 50 cm x 100 cm. Spesori pritet sipas kërkesës së klientit. Rekomandohet spesor jo më pak se 5 cm. Materiali i përdorur për ambalazhim është Politelen. E rëndësishme: Në aplikimin e Sistemit Kapot është e rëndësishme zgjedhja e materialeve të duhura për termoizolim dhe aplikimi korrekt i tyre.

AVANTAZHET SISTEMI KAPOT

Kursim deri në 50% të konsumimit të energjisë

Rrit vlerën e ndërtesës

Përdoret për ndërtesat e reja dhe ekzistuese

Në ndërtesat e reja nuk nevojitet suvatim

Eviton formimin e nyjeve termike në ndërtesë

Mbron veshjen e ndërtesës kundër agjentëve atmosferik

Komoditet klimaterik në ndërtesë

Mbron mjedisin

Jep një pamje të shkëlqyer të ndërtesës

ELEMENTË TË TJERË PËRBËRËS TË SISTEMIT KAPOT

Ngjitës të paneleve EPS F

Kollë, i testuar dhe i përshtatshëm për ngjitjen e pllakave të polisterolit termoizolues për fasadë

Profili bazë

Profili fillestar metalik me dimensione të ndryshme

Pikore & Këndore

Profile plastike me rrjetë për këndet

Rrjeta Plastike & Fiksues

Rrjetë plastike 110 - 165 gr/m2

Grafiato

Grafiato akrilike me granulometri 1.5 - 3.5 mm

TOP