EPS F 120

EPS F 120 (Polisterol për termoizolimin e fasadave). Është material termoizolues me ngjyrë të bardhë prej polisteroli vetëshues. Përdoret në ndërtim për termoizolimin e fasadave, por mund të përdoret edhe për izolim mes mureve etj.

EPS F 120 ka përcjellshmëri termike shumë të ulët dhe realizon termoizolim përfekt, është hidrofob, dendësi homogjene në të gjithë masën, qëndrueshmëri dimensionale në kohë dhe gjatë ndryshimeve të temperaturës, veti shumë të mira akustike, rezistencë të lartë në shtypje.

SKEDA E TË DHËNAVE TEKNIKE

Të dhënat teknike Referenca Vlera Njësia
Përcjellshmëria termike λ EN 13163 0.036 W/mK
Rezistenca në ngjeshje në 10% EN 826 120 kPa
Rezistenca në përkulje EN 12098 170 kPa
Reaksioni ndaj zjarrit EN 13501-1 Vetëshueshëm Vetëshueshëm

TOP