EPS F 100

EPS F 100 (Polisterol për termoizolimin e fasadave). Është polisterol termoizolues me ngjyrë të bardhë prej polisteroli vetëshues. Përdoret në ndërtim për termoizolimin e fasadave, por mund të përdoret edhe për izolim mes mureve etj. Ofron rezistencë të lartë në shtypje dhe është rezistent ndaj thithjes së lagështisë (hidrofob).

SKEDA E TË DHËNAVE TEKNIKE

Të dhënat teknike Referenca Vlera Njësia
Përcjellshmëria termike λ EN 13163 0.037 W/mK
Rezistenca në ngjeshje në 10% EN 826 100 kPa
Rezistenca në përkulje EN 12098 150 kPa
Reaksioni ndaj zjarrit EN 13501-1 Vetëshueshëm Vetëshueshëm

TOP