EPS 50

EPS 50 (Polisterol me rezistence në shtypje 50 Kpa) prodhohet me teknologjinë e presimit. Përdoret kryesisht për realizim të formave të betonit dhe kallëpeve dekorative, por mund të përdoret edhe në soleta, izolim mes muresh dhe shumë përdorime të tjera.

SKEDA E TË DHËNAVE TEKNIKE

Të dhënat teknike Referenca Vlera Njësia
Përcjellshmëria termike λ EN 13163 0.039 W/m°K
Rezistenca në ngjeshje në 10% EN 826 50 kPa
Rezistenca në përkulje EN 12098 75 kPa
Reaksioni ndaj zjarrit EN 13501-1 I djegshëm I djegshëm

TOP