EPS 30

Polisterol me rezistencë në shtypje 30 Kpa prodhohet me teknologjinë e presimit. Përdoret në soleta për mbushje. Eshtë i lehtë dhe i manovrueshëm, pritet lehtësisht.

SKEDA E TË DHËNAVE TEKNIKE

Të dhënat teknike Referenca Vlera Njësia
Përcjellshmëria termike λ EN 13163 0.031 W/m°K
Rezistenca në ngjeshje në 10% EN 826 30 kPa
Rezistenca në përkulje EN 12098 50 kPa
Reaksioni ndaj zjarrit EN 13501-1 Vetëshueshëm Vetëshueshëm

TOP