EPS 200

EPS 200 (Polisterol me rezistencë në shtypje 200 Kpa). Është polisterol me rezistencë shtypje mjaft të lartë. Ky material prodhohet me teknologjinë e presimit dhe përdoret për artikujt dekorative. Mund të përdoret edhe në termoizolim tarracash, dyshemesh, mes mureve, themele, kollona, termoizolues për fasada. Në rast të aplikimit për termoizolim fasade, ky polisterol duhet të jete vetëshues.

SKEDA E TË DHËNAVE TEKNIKE

Të dhënat teknike Referenca Vlera Njësia
Përcjellshmëria termike λ EN 13163 0.034 W/mK
Rezistenca në ngjeshje në 10% EN 826 200 kPa
Rezistenca në përkulje EN 12098 250 kPa
Reaksioni ndaj zjarrit EN 13501-1 I djegshëm Vetëshueshëm

TOP