EPS 150

EPS 150 (Polisterol me rezistencë në shtypje 150 Kpa). Është polisterol me rezistencë të lartë në shtypje. Ky material prodhohet me teknologjinë e presimit dhe përdoret kryesisht për realizim të modeleve dekorativ. Mund të përdoret edhe në termoizolim tarracash, dyshemesh, mes mureve, themele, kollona, termoizolues për fasada. Në rast të aplikimit për termoizolim fasade, ky polisterol duhet të jetë vetëshues.

SKEDA E TË DHËNAVE TEKNIKE

Të dhënat teknike Referenca Vlera Njësia
Përcjellshmëria termike λ EN 13163 0.035 W/mK
Rezistenca në ngjeshje në 10% EN 826 150 kPa
Rezistenca në përkulje EN 12098 200 kPa
Reaksioni ndaj zjarrit EN 13501-1 I djegshëm Vetëshueshëm

TOP