PROFIL PVC

Profil PVC me pikore të dukshme për suvatimin perfundimtar, 250 cm

TOP